a

OPŠTI PRAVNI PROPISI

 

DOMAĆE PRAVO

Ustav Republike Srbije
Zakon o zaštitniku građana
Zakon o socijalnoj zaštiti
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o maloletnicima
Zakon o zabrani diskriminacije
Zakon o sprečavanju diskriminacije invaliditeta
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Krivični zakonik
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o policiji
Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima


MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope
Evropska konvencija
Konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavanjućih postupaka i kažnjavanja

Ujedinjene Nacije
Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka
Opcioni protocol uz konvenciju protiv torture
Pakt o građanskim i političkim pravima
Drugi protocol uz Pakt o građanskim pravima
Fakultativni protocol uz Pakt o građanskim pravima
Pakt o ekonomskim i socijalnim pravima
Univezalna deklaracija
Declaration on the protection of all persons
Body of principles for protection
Code of conduct for law enforcement
Basic principles on the use of force
Istambulski protocol