a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 21. септембра 2023. године посету Служби за психијатрију Опште болнице Ваљево при Здравственом центру Ваљево, након које је сачињен извештај о посети са препорукама за отклањање недостатака и унапређење поступања.

Министарство здравља - Сектор за инспекцијске послове обавестило је Заштитника грађана о обављеном ванредном теренском инспекцијском надзору Одељења здравствене инспекције - Одсека за здравствену инспекцију Чачак, уз достављање записника са наложеним мерама за отклањање недостатака и констатацијом да је информација сачињена након поступања по упућеним препорукама.

Из садржине достављеног записника и одговора Службе за психијатрију Опште болнице Ваљево при Здравственом центру Ваљево произилази да ће у првој фази планиране изградње новог комплекса болнице бити изграђен нови објекат психијатријског одељења у којем ће бити смештен амбулантни и стационарни део, као и дневна болница, на који начин ће бити побољшани материјални услови смештаја и пацијентима омогућено позитивно терапијско окружење, да је уређена процедура пријема пацијената да се подаци о историји болести уредно воде и да се сачињавају индивидуални планови лечења пацијената и да ће се обављати обдукција свих преминулих психијатријских пацијената чија смрт наступи на Одељењу психијатрије. Такође произлази да су информације о недељном и дневном плану активности истакнуте на видљивом месту доступном пацијентима, као и да су устројени књига жалби и утисака и сандуче за приговоре, примедбе и похвале и да су истакнуте информације о правима пацијената и механизмима њихове заштите, као и да је израђен план едукације за примену мере физичког спутавања, као и план континуиране едукације за медицинске сестре и техничаре и да је устројена Књига евиденције о примени мере физичког спутавања лица са менталним сметњама, као и да се евиденција о примени те мере улаже у историју болести лица са менталним сметњама.

Такође, успостављена је процедура која се односи на примену мера физичког спутавања лица са менталним сметњама.

У вези са препоруком упућеном Министарству здравља да сачини анализу постојећих потреба за одговарајућим службама за заштиту менталног здравља у заједници које могу да преузму бригу о пацијентима по отпуштању са лечења и предузме активности ради формирања служби за заштиту менталног здравља у заједници, Министарство здравља обавестило је Заштитника грађана да ће план и број потребних центара израдити комисија, а мишљење ће дати и Републичка стручна комисија за ментално здравље.

Поступање по појединим препорукама биће предмет даљег праћења НПМ-а.