a

POLICIJA


DOMAĆE PRAVO

Zakoni

Zakon o policiji


Uredbe, pravilnici i ostalo

Uredba o disciplinskoj odgovornosti u MUP
Uredba o vrstama naoružanja u MUP
Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova
Pravilnik o policijskim ovlašćenjima
Pravilnik o upotrebi sredstava prinude
Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi
Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova
Kodeks policijske etike
Uputstvo o postupanju prema maloletnicima
Protokol o zaštiti maloletnika od zlostavljanja
Uputstvo o postupanju prema dovedenim i zadrzanim licima

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope

Ujedinjene nacije


ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA
ODLUKE MEĐUNARODNIH SUDOVA I TELA