a

PSIHIJATRIJSKE USTANOVE


DOMAĆE PRAVO

Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o zastiti lica sa mentalnim smetnjama
Zakon o vanparničnom postupku

 

Pravilnici, uredbe i ostalo

Pravilnik o primeni fizickog sputavanja
Pravilnik o obrazovanju organizacionih jedinica za obavljanje poslova zaštite mentalnog zdravlja u zajednici

 

MEĐUNARODNO PRAVO

Savet Evrope

KONVENCIJE I PREPORUKE

Helsinška Deklaracija
Coe Rec. Zaštita prava osoba sa mentalnim poremećajima

Ujedinjene nacije

STANDARDI I PREPORUKE

UN Principles for protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care

ODLUKE MEĐUNARODNIH SUDOVA I TELA

Case of Ashingdane v The United Kingdom
Case of Winterwerp v The Netherlands
Case of X v The United Kingdom
Case of Witold Litwa v Poland
Case of H v The United Kingdom